แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก

แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : 09.00 น. : ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 ร่วมกันแถลงข่าว การดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก จากการที่สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) (Institute for Medical Education Accreditation: IMEAc) จัดตั้งโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจาก  World Federation for Medical Education (WFME) องค์กรในกลุ่ม WHO ให้เป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทยด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล ส่งผลให้สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ที่ได้รับการบรรจุชื่ออยู่ใน  World Directory of Medical School จะได้รับการระบุว่าเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมพ. และบัณฑิตแพทย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโดย สมพ. ได้แก่ …

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 
คณะเเพทยศาสตร์ ม.บูรพา 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
คณะแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 
และอีก 2 สถาบันใหม่ ที่เปิดดำเนินการหลักสูตรโรงเรียนแพทย์ ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง และ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นอกจากนี้ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 2 ประเทศแรก (อีก 1 ประเทศคือ อินโดนิเซีย) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรอง WFME

Credit: Line Timeline

Original post: https://timeline.line.me/post/_dZ6GSN-DbGVFA3qsKkoWJWbEjQ-JZh921q1Sy1I/1155287318210029775