แบบสอบถาม ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME 2017

สมพ. ขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ของ สถาบันผลิตแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ร่วมทำแบบสอบถามการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME 2017 และขอให้ส่งแบบสอบกลับภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ตามที่แพทยสภาได้มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (TMC.WFME.BME.Standards (2017)) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมพ. เห็นว่าได้เวลาที่ควรจะปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME.Standards นี้ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ความต้องการของสังคม และบริบทของประเทศไทย สมพ. ได้จัดทำโครงการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานขึ้น เพื่อให้การปรับปรุงเกณฑ์เป็นไปอย่างเหมาะสม สมพ. จึงขัดทำแบบสอบถามจากผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเด็นในการตอบแบบสอบถามกระชับมากกขึ้น สมพ.ได้ดำเนินการสุ่มสอบถามผู้บริหารและอาจารย์มาแล้วจำนวนหนึ่ง และรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่มีผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นมาไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ตอบได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ได้ ในเกณฑ์ข้อที่ท่านอยากจะแนะนำ หรือเห็นว่าควรมีการทบทวนเกณฑ์ หรือปรับปรุงคำอธิบายในองค์ประกอบ หรือองค์ประกอบย่อยข้อใดเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถาม online โดยใช้เวลาไม่มาก ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือจะตอบแบบสอบตามไฟล์ที่แนบมานี้

นอกจากนั้นท่านสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards (2017)) ได้ที่ www.imeac.org โดยเข้าไปที่ download และสามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ในส่วนท้าย หรือสามารถส่งไฟล์ความเห็นได้ที่ contact@imeac.org

ตอนที่ 1 Area 1 – 3

ตอนที่ 2 Area 4 – 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *