Assessor training

สมพ. จะมีการจัดอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 (หยุดวันที่ 23 ตค.)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training and SAR writing มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ สมพ.ขอเชิญผู้ตรวจประเมินของสมพ. ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูในวันแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Download Link: ใบสมัคร | กำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *