Assessor training

สมพ. จะมีการจัดอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training and SAR writing มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ สมพ.ขอเชิญผู้ตรวจประเมินของสมพ. ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูในวันแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *