IMEAc Assessor Training ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม IMEAc Assessor Training ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้นที่ 25 หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย