Criteria training and SAR writing

สมพ. จะมีการจัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Criteria training and SAR writing)  ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,000 บาท (สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเข้าอบรมเฉพาะวันแรก ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท)

Download Link: ใบสมัคร | กำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *