สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม IMEAc Webinar ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 – 14:00 ในหัวข้อ “Program Evaluation: You can do it”

โดยมีวัตถุประสงค์ของ Webinar เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
1) อธิบายความสำคัญของการประเมินหลักสูตรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์ WFME
2) วางแผนเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
3) วางแผนวิเคราะห์สารสนเทศด้านการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตร

วิทยากร: รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้

Link: https://forms.gle/wMoHjRWU7HprGYW99

QR Code:

รับจำนวนจำกัด! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

** สมพ. จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง Email ตามที่ลงทะเบียนไว้ **

สอบถามข้อมูลเพิ่เติม:
คุณธรรมสาร ประธรรมสาร
โทร: 082 718 0182
Email: contact@imeac.org