สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรม IMEAc Assessor Training ครั้งที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดลงทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ QR Code หรือ Link ด้านล่างนี้

Link SMART IMEAc: https://accreditation.imeac.org/#/pages/login

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียน:   8,500 บาท/คน
  • ชื่อบัญชี:         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ธนาคาร:         ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาศิริราช
  • เลขที่บัญชี:      016–3–03113–6

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ SMART IMEAc พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน และแจ้งรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าลงทะเบียน) ในวันที่ลงทะเบียน ผู้สมัครสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้จาก “คู่มือการลงทะเบียนการอบรม”

QR Code คู่มือการลงทะเบียน SMART IMEAc

ทั้งนี้ขอให้ต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานที่อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของที่พัก และที่จอดรถได้ที่ contact@imeac.org  

หากมีขอสงสัยโปรดติดต่อ
นายธรรมสาร ประธรรมสาร โทร: 0827180182 Email: contact@imeac.org