แบบสอบถาม ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME 2017

สมพ. ขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ของ สถาบันผลิตแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ร่วมทำแบบสอบถามการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME 2017 และขอให้ส่งแบบสอบกลับภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

Assessor training

สมพ. จะมีการจัดอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 (หยุดวันที่ 23 ตค.) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training and SAR writing มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท ทั้งนี้ สมพ.ขอเชิญผู้ตรวจประเมินของสมพ. ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูในวันแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Criteria training and SAR writing

สมพ. จะมีการจัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Criteria training and SAR writing)  ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,000 บาท (สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเข้าอบรมเฉพาะวันแรก ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท)

WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference (WFME 2019) will held on April 7th to 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul Korea. Click here for more detail

การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ค่าลงทะเบียนต่อท่านภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,000 บาท ค่าลงทะเบียนต่อท่านหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 Continue Reading …

การอบรม Criteria Training & SAR writing course

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ผู้ที่อบรม 5 วัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 7,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 8,000 Continue Reading …

WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference will be held on April 7th – 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul, Korea. Click for more info at www.wfme2019.org